Wie zijn wij?

Dit is” De Kern” met een eigen onderwijsconcept.

 
De Kern werkt met een eigen onderwijsconcept. Onder andere uitgangspunten van daltononderwijs en ervaringsgericht onderwijs zijn bij ons terug te vinden.
De uitgangspunten van het hedendaagse daltononderwijs:
 

 • vrijheid in gebondenheid
 • samenwerken
 • zelfstandigheid

zien we dagelijks om ons heen. Zelfstandig worden en verantwoording durven nemen zien wij als een goede voorbereiding op maatschappij. Daarnaast zijn de pijlers van het ervaringsgericht onderwijs ook duidelijk waar te nemen. Deze zijn:
 

 • het vrije initiatief (betrokkenheid)
 • milieuverrijking (uitdagende materialen, activiteiten die betrekking hebben op de leef- en belevingswereld van kinderen)
 • ervaringsgerichte dialoog (sfeer, relatie, veiligheid en acceptatie)

 
Een goede mix van beide uitgangspunten maken o.b.s. De Kern bijzonder. In de onderbouw (groep 1 en 2) zullen de kenmerken van het ervaringsgericht onderwijs sterker aanwezig zijn. Oplopend door de leerjaren nemen de kenmerken van het daltononderwijs de overhand. Beide invloeden kunnen echter uitstekend naast elkaar staan.
 
 

Hier staan we voor, dit zijn de kenmerken


Deze laten we zien op de volgende wijze:
 

 • Een kind moet met plezier naar school gaan. Dit is van grote invloed op de leerprestaties.
 • We bieden een rijke leeromgeving om de ontwikkelingsmogelijkheden van de kinderen te optimaliseren.
 • Lezen, schrijven, rekenen, taal, spelling en het kunnen hanteren van informatiebronnen staan centraal.
 • We willen de kleuters extra taalactiviteiten aanbieden door gebruik te maken van een taalstimuleringsmethode die binnen de Vroeg- en Voorschoolse Educatie gebruikt wordt.
 • Onderwijs op maat, ieder kind krijgt de maximale hulp, zowel op het gebied van zorg naar leerlingen met cognitieve en/ of sociaal-emotionele problemen als naar leerlingen die meer of zelfs hoogbegaafd zijn.
 • Door te werken met dag- en weektaken door de hele school. Deze vorm zorgt ervoor dat iedere leerling goed op eigen niveau kan presteren, dus maatwerk. Dit vereist een zekere mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Zelfstandig de taak plannen en uitvoeren zonder al te veel sturing. Hier hoort ook uitgestelde aandacht bij.
 • Leerkrachten geven korte instructielessen, soms klassenoverstijgend aan leerlingen. Daarnaast instructie aan de instructietafel.
 • We werken met moderne leermiddelen en bieden een rustige, maar uitdagende leeromgeving aan.
 • We blijven vasthouden aan een goede topografische kennis.
 • Wereldoriëntatie wordt aangeboden op een samenwerkende manier. Hieronder vallen aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek.
 • Veelvuldig gebruik van de digitale leerweg.
 • We willen die kinderen die hier behoefte aan hebben de mogelijkheid bieden Engelse lessen te maken vanaf groep 3.
 • De kinderen leren zelfstandig te zijn. Daarbij hoort uiteraard dat we de kinderen willen leren verantwoordelijkheid te nemen en te dragen voor hun gedrag en hun eigen werk.
 • We willen de kinderen leren te reflecteren op werk en gedrag.
 • Zelfstandigheid loopt als een rode draad door de hele school.
 • We willen de kinderen leren om met elkaar samen te werken in een open en eerlijke sfeer, elkaar te respecteren en naar elkaar te luisteren.
 • Pestgedrag wordt niet getolereerd.
 • Algemeen aanvaarde fatsoensregels en waarden dienen te worden nageleefd.
 • Beweging en sport vinden we belangrijk. De lessen worden dan ook gegeven door een vakleerkracht gym. Ook na schooltijd zijn er allerlei sport- en beweginsactiviteiten in ons gebouw. Ook krijgen de kinderen die extra behoefte hebben aan beweging, ondersteuning in de vorm van een “Club extra”. Hier kunnen verschillende redenen aan ten grondslag liggen.
 • We willen een school zijn die ook tijd en ruimte maakt voor de creatieve vakken. Handvaardigheid, tekenen, maar ook dans, drama en muziek horen hierbij.
 • Creatieve ontplooiing en beweging dragen bij aan een stabiele ontwikkeling van het kind.

 

Daarnaast

 
 • Willen wij ons eigen beleid steeds goed blijven volgen door te evalueren, bij te stellen en kwalitatieve verbeteringen aan te brengen.
 • Willen we de kerndoelen bereiken zoals die zijn vastgelegd door het ministerie van    O C &.W.
 • Willen wij de kinderen goed voorbereiden op de overstap naar het voortgezet onderwijs.
 • Doen wij ons best om de leeropbrengsten zo hoog mogelijk te krijgen.
 • Streven we steeds weer naar verbetering en vernieuwing.
 • Heeft het onderwijsteam een goede kennis van onderwijsinhoudelijke zaken.
 • Zorgen wij voor een goed leerlingvolgsysteem die het ook mogelijk maakt trendanalyses te maken van de verschillende vakken.
 • Duidelijke groep- en handelingsplannen voor de leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.
 • Hebben we een goed computernetwerk met in alle groepen interactieve borden.