Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad 
Iedere school heeft een bevoegd gezag, ofwel een bestuur. Het bestuur is eindverantwoordelijke voor de gang van zaken in en om de school. Maar het bestuur beslist niet zomaar wat er met de school gebeurt. Er is over belangrijke zaken altijd eerst overleg met de medezeggenschapsraad (MR). Medezeggenschap in het onderwijs is wettelijk verplicht. Sinds 1981 bestond de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO). Per 1 januari 2007 is de Wet Medezeggenschap op Scholen (de WMS) daarvoor in de plaats gekomen.
 
De leden van de MR
De MR heeft leden. In het basisonderwijs zijn dat ouders en leerkrachten. De leerkrachten vormen de personeelsgeleding, de ouders de oudergeleding.

De leden van de M.R. zijn:

Voorzitter:    Robert Krijger (oudergeleding)                       

Secretaris:    Sybo van der Harst (oudergeleding)                      
Lid:                Daniëlle Amsink (oudergeleding)             
Lid:                Tineke Luisman (personeelsgeleding)
Lid:                Illse Pool (personeelsgeleding)
Lid:                Marle Kempees (personeelsgeleding
 
Adviseur:      Karin Schnoing (directeur)
Lid van de GMR is Alice Benner


Taken van de (G)MR
De (G)MR overlegt met de directeur en het schoolbestuur over belangrijke schoolzaken. Enkele voorbeelden:
 

 
Over sommige onderwerpen mag de (G)MR het bestuur alleen adviseren, maar er zijn ook zaken waarin de (G)MR een zwaardere stem heeft. Het bestuur mag een bepaald besluit dan pas uitvoeren als de(G)MR er mee heeft ingestemd.
De bevoegdheden van de (G)MR
De bevoegdheden zijn te verdelen in algemene en bijzondere bevoegdheden. De algemene zijn:
 

De bijzondere bevoegdheden zijn:
 

 
Verplichtingen van het bestuur
Het bestuur moet zorgen dat de (G)MR zijn werk goed kan doen.
In dit kader is de directeur aanwezig in de rol als adviseur en vertegenwoordiger van het schoolbestuur.
De specifieke taken van het schoolbestuur zijn als volgt te formuleren:
 

 
Vergaderingen (G)MR.
De MR vergadert ongeveer eens per zes weken. De vergaderingen zijn openbaar. De MR moet ervoor zorgen dat iedereen binnen de school op tijd weet dat de MR bijeenkomt.

Mailadres medezeggenschapsraad: mr@bredeschooldekern.nl