Ouders en school


Ouderbetrokkenheid
Gescheiden ouders/voogdij
Vrijwillige ouderbijdrage
Schoolverzekering
Verzuimprotocol
 

Ouderbetrokkenheid


Ouders als partner 
Op De Kern beschouwen we ouders als partner in het ontwikkelingsproces van de kinderen. We hebben immers hetzelfde doel: de kinderen zo goed mogelijk begeleiden en stimuleren in hun ontwikkeling. 
Het contact tussen leerkracht en ouders is zowel formeel als informeel georganiseerd via een praatje in het klaslokaal, Parro-app, mail, oudergesprekken en portfolio/ rapport. Daarnaast kunnen jullie de IB-er en de schoolleiding altijd even aanschieten voor een gesprek of om een afspraak te maken.
 
Ouderparticipatie 
Hulp van ouders is ontzettend belangrijk op school. Tijdens het begeleiden van uitstapjes, sportdagen, kamp, projecten et cetera, kunnen jullie de school helpen. Zonder deze hulp is het onmogelijk om de extra’s te organiseren. Daarnaast kunnen jullie de school helpen door zitting te nemen in de medezeggenschapsraad (MR) of ouderraad (OR). Beide zijn een grote ondersteuning voor school. 

Nieuwsbrief 
Elke maand ontvangen jullie per mail van de school een nieuwsbrief. Daarin staat belangrijke informatie over de school en scholengroep. 
De leerkrachten communiceren via de Parro-app om jullie op de hoogte te houden van gebeurtenissen in het land, of bijvoorbeeld om ouderhulp te organiseren. 
 
De school heeft ook Facebook pagina en Instagram. Hierop laten we vooral alle leuke dingen zien die op of vanuit school worden georganiseerd. Daarnaast heeft de scholengroep een LinkedIn account, welke jullie ook kunt volgen; hier posten we zaken over het proces in de scholen. 
 

Inrichting van ons ouderbeleid


Aspect Zichtbare kenmerken
Ouders informeren over schoolbeleid en schoolactiviteiten  Schoolgids 
Website  
Jaarkalender 
Nieuwsbrief 
Parro-app  
Contactmomenten 
Informatie avond
Ouders betrekken bij schoolactiviteiten  Activiteitencommissies 
Schoolfeesten  
Afscheid groep 8 
Kinderboekenweek
Creatieve vakken 
Koffie inloop
Open middag
Opa en oma middag
Ouders betrekken bij schoolbeleid en schoolontwikkeling  Medezeggenschapsraad 
Op de hoogte stellen van  opvattingen en verwachtingen van de ouders  Oudertevredenheidsonderzoeken 
Contactmomenten
Ouders betrekken bij de ontwikkeling van hun kind (pedagogisch partnerschap) Rapportgesprekken, contactmomenten
Startgesprekken
Overleg met ouders bij kinderen met specifieke onderwijsbehoeften 
Overleg met ouders en leerlingen over uitstroom naar VO 
Protocol doorstroom (doubleren en versnellen). 
Uitbreiden leerling portfolio.