Organisatie in en om de school


Onderwijsstichting Arcade
Scholengroep
School
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
De Medezeggenschapsraad (MR)
Ouderraad
Kinderopvang
Samenwerkingsverband Passend onderwijs Veld Vaart & Vecht
Jeugdgezondheidszorg
Verzuim, leerplicht en verlofaanvragen
Schorsing en verwijdering
Inspectie van het onderwijs
Vervanging bij afwezigheid leerkracht
 

Scholengroep


Obs de Kern behoort tot scholengroep Hardenberg. Scholengroep Hardenberg bestaat uit de drie openbare scholen van Hardenberg. Dit zijn Obs de Ontdekking, Obs 't Spectrum en Obs de Kern.
Als scholengroep zijn we bezig om het ervaringsgericht onderwijs vorm te geven. Ieder op zijn/haar eigen manier.
Binnen de scholengroep wordt er intensief samengewerkt, studiedagen worden veelal samen gevolgd en eens per zes weken gaan de leerkrachten van de verschillende landen met elkaar in overleg over het onderwijsaanbod. Dit maakt dat er veel met elkaar gedeeld wordt en van elkaar geleerd wordt.